Kva er Initiativ Vest?

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.

Vestlandet si framtid må byggjast med utgangspunkt i tilliten, regionen sine naturressursar og talent. I tillegg meiner vi det er ein viktig føresetnad for utviklinga av Noreg at ein i større grad desentraliserer makt, slik at avgjersler vert fatta nærmare folk, naturressursar og verdiskapinga.

Eit styrkja samarbeid på Vestlandet er naudsynt for å utløyse det store potensialet som fins her.

Initiativ Vest skal synleggjera moglegheiter og utfordringar i regionen og bidra til ordskiftet på Vestlandet og i Noreg gjennom formidling av kunnskap, meiningar og framlegg som bidreg til den utviklinga vi ynskjer.

Vi skal vera ein møtestad der samfunnsengasjerte menneske kan møtast, og der ulike meiningar og perspektiv frå samfunns- og næringsliv, politikk, forvaltning og akademia vert løfta fram og utvikla.

Initiativ Vest er organisert som ei allmennyttig stifting. Tankesmia har eit styre beståande av ti personar frå næringsliv, akademia og øvrig samfunnsliv på Vestlandet. Stiftinga mottek støtte av Agenda Vestlandet.

Har du spørsmål om Initiativ Vest? Ta kontakt på post@initiativvest.no 

Engelsk flagg

English version of this page

Click here to be directed to an english version of this page.

Lurer du på noe om Vestlandsakademiet?

Kontakt prosjektleder via ingrid@initiativvest.no
+ 47 416 98 612

initiativ vest logo dark green Vektor

Initiativ Vest skal

Vera ein leverandør av konkrete løysingar for realisering av Vestlandet sitt potensial, som nøkkel for omstillinga av Noreg

Fremje ny kunnskap og innsikt om regionen sitt bidrag til norsk økonomi og global verdiskaping

Skape møteplassar for å skape alliansar på tvers av næringar, klynger, geografi og kompetanseområder

Bidra til kunnskapsbaserte samfunnsdebattar og politiske avgjersler basert på verdiskaping og ringverknader

Utfordre etablerte oppfatningar om verdiskaping og maktstrukturar

Synlegjera regionen si nøkkelrolle i Noregs bidrag til løysinga av klima­utfordringane gjennom produksjon av bærekraftig mat, fornybar energi og ein bærekraftig maritim sektor

Vestlandet si framtid må byggjast med utgangspunkt i tilliten, regionen sine naturressursar og talent. I tillegg meiner vi det er ein viktig føresetnad for utviklinga av Noreg at ein i større grad desentraliserer makt, slik at avgjersler vert fatta nærmare folk, naturressursar og verdiskapinga.