NTP er et dårlig planleggingsverktøy

8 mai, 2024 | Innlegg, Samferdsel

Samferdselspolitikken må inn i et nytt spor. 

Dette er et utdrag fra nyhetsbrevet fredag 3. mai. Abonner på våre nyhetsbrev her.

Nasjonal transportplan, som ble lagt frem for seks uker siden, skal etter planen behandles i Stortinget 12. juni. Det har vært høringer, og lobbyarbeidet pågår. 

Gjennom NTP sier regjeringen hvordan den vil prioritere samferdselsinvesteringer de kommende årene. Planen må også være en invitasjon til debatt på Stortinget og i offentligheten. Det er den dårlig egnet for.

Her er tre av grunnene til hvorfor.  
 
1. For lite informasjon om prosjektene
Svært få av de mange ordene i dokumentet brukes på å beskrive prosjektene som prioriteres. Informasjonen finnes, det er jo blitt brukt store summer på utredninger.

Men i selve NTP-en får du omtrent bare vite hva prosjektene heter, hva de vil koste og hvor samfunnsøkonomisk ulønnsomme de er. Det er knapt noe forsøk på å gjøre stortingsrepresentantene klokere om hva det gjelder. For en amatør er det nærmest umulig.  
 
2. Ingen samlet tabell 
Regjeringen legger ikke frem en samlet tabell over fremtidige utgiftsposter. Det skilles mellom veiprosjekter hos Statens vegvesen og Nye veier, jernbaneprosjekter, byregioner og kyst. Disse har ulike tabeller og ulike planleggingshorisonter. 

Som Initiativ Vest tidligere har omtalt: Ser du på landsdelens andel av Statens vegvesens portefølje, blir tallet helt ulikt enn hvis du ser på det som andel av de totale investeringene. 
 
Slik skapes det også et inntrykk av at hvis du skal ha noe inn, må du ta noe ut fra samme kategori. Men selvsagt er det mulig å prioritere bort et jernbaneprosjekt for å finne penger til et veiprosjekt. Hvis man vil. 
 
3. Unyttige eller fraværende klima-tall
Alle prosjekter blir utredet for miljøkonsekvenser. Utslipp fra anleggsfasen. Endrede utslipp etter at veien eller bybanetraseen er ferdig bygget. Nedbygging av natur. Men det legges ikke frem i NTP, og de tallene som finnes, er ikke koblet til årene for norske klimamål. 

Det bør bli belyst i klartekst hvordan hvert prosjekt vil påvirke Norges evne til å nå de vedtatte klimamålene for 2030 og 2050.

Det er mulig å regne på, men ingen har gjort regnestykket og lagt det frem. Stortinget famler i blinde hvis det vil ha en transportplan som også er en klimaplan. 
 
Det må tenkes nytt
Vi bruker mye penger på å planlegge prosjekter som ikke blir noe av, og det går mye tid til å beregne kostnader ved prosjekter som sprekker på budsjett. 

Fordi det ikke har vært vilje til å følge opp planen med de nødvendige pengene, har NTP begrenset verdi som styringsverktøy. 
 
Fordi dokumentet og stortingsbehandlingen er tuftet på mangelfull informasjon, er den dessuten dårlig egnet som planleggingsverktøy. 
 
Samferdselspolitikken må inn i et nytt spor. 

Mathias Fischer

Dagleg leiar
Kjem frå Bergen og har bakgrunn som statssekretær for Venstre i Klima- og miljødepartementet, rådgjevar i TRY Råd, kommentator i Bergens Tidende og TV2.

Andre innlegg

Share This